Wyprawka Szkolna 2019 r.

2019-08-02

UCHWAŁA nr 60/2019
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lipca 2019 r.
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – "Wyprawka szkolna"

Na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534), jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Załącznik
do uchwały nr 60/2019
Rady Ministrów
z dnia 4 lipca 2019 r.


 

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

I. WSTĘP

Respektując postanowienia art. 2 i art. 27 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526), oraz realizując politykę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, Rząd uznał za uzasadnione kontynuowanie w 2019 r. realizacji programu pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych. Zapewnienie dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych podręczników i materiałów edukacyjnych wychodzi naprzeciw zobowiązaniom wynikającym z postanowień art. 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169), ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r., wskazujących na obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia ułatwiającego ich skuteczną edukację.

W procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych niezbędne jest uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wynikających zarówno z ich niepełnosprawności, jak i predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań. Przejawia się to m.in. koniecznością stosowania zróżnicowanych metod i form pracy, jak i zastosowania dostosowanych do potrzeb tych uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych do kształcenia specjalnego. Znajduje to odzwierciedlenie w przepisach wskazujących na obowiązek uwzględnienia potrzeb uczniów niepełnosprawnych przy wyborze podręczników. Zespoły nauczycieli są obowiązane do uwzględniania przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów zgodnie z art. 22ab ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761).

 

W 2019 r. programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu:

 1. podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;
 2. podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534), obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;
 3. materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami w zakresie dopuszczania podręczników do użytku szkolnego przyjętymi ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zrezygnowano z dopuszczania podręczników do kształcenia w zawodach uwzględniających podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ww. ustawą. Dodatkowo zmianie uległa także definicja materiału edukacyjnego. Jednakże możliwość dopuszczania podręczników do kształcenia w zawodach, uwzględniających podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. została zachowana w przepisach przejściowych, tj. w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (postępowania o dopuszczenie do użytku szkolnego ww. podręczników będą prowadzone do dnia 30 czerwca 2021 r.).

Mając powyższe na uwadze oraz to, że uczniowie objęci Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, uczęszczają do różnych klas i realizują różne wyżej wymienione podstawy programowe, wprowadzono podział, który wprost określa, jakim uczniom przysługuje pomoc finansowa na zakup podręcznika do kształcenia w zawodach albo na materiał edukacyjny do kształcenia zawodowego. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizują tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia w zawodach co ich pełnosprawni rówieśnicy i mogą korzystać z podręczników i materiałów edukacyjnych dostępnych na rynku.

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, która nie wyróżnia odrębnych celów, zadań ani treści nauczania dla kolejnych etapów edukacyjnych w szkole podstawowej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy1).

Szkoła ponadpodstawowa dla ww. uczniów, jaką jest szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, jest ukierunkowana na przygotowanie młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. Nauczyciele, realizując treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, mogą korzystać z dowolnych podręczników oraz różnych, dostępnych na rynku, materiałów edukacyjnych.

System oświaty powinien realizować zasadę równości w dostępie do wykształcenia i zapewniać sprawiedliwe korzystanie ze szkół wszystkich szczebli niezależnie od pochodzenia społecznego, sytuacji materialnej lub miejsca zamieszkania.

 

Badania Centrum im. Adama Smitha2) pokazują, że utrzymanie i wychowanie dziecka w okresie od urodzenia do osiągnięcia 18. roku życia kosztuje od ok. 190 do 210 tys. zł, a dwojga dzieci od 350 tys. zł do 385 tys. zł.

Priorytetowym zadaniem państwa jest likwidacja społecznego wykluczenia. Program polega na dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz stanowi element systemu działań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży występujących ze względu na niepełnosprawność.

W związku z powyższym, korzystając z doświadczeń lat ubiegłych w realizacji programów wyrównujących warunki startu szkolnego, przygotowano Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym programem określi, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów.

II. CEL PROGRAMU

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

III. BENEFICJENCI PROGRAMU

 

1. Beneficjenci końcowi programu

Beneficjentami końcowymi programu są osoby bezpośrednio korzystające z pomocy, tj.:

 1. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych – na zakup podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020 do: klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum – na zakup podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
 3. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – na zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

2. Beneficjenci pośredni programu

Beneficjentami pośrednimi programu są:

 1. rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;
 2. jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne za lokalną politykę oświatową i społeczną;
 3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 4. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 5. Minister Środowiska;
 6. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia
do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych
do kwoty 445 zł

 

Szacuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu otrzyma około 41 473 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do wyżej wymienionych klas i szkół.

IV. SPOSÓB REALIZACJI I FINANSOWANIA PROGRAMU

Organem koordynującym program jest Minister Edukacji Narodowej.

 

Koordynatorem programu na szczeblu wojewódzkim dla wszystkich szkół dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – jest wojewoda realizujący zadanie przez kuratora oświaty.

Koordynatorem programu w przypadku:

 1. ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół baletowych, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest ten minister;
 2. szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa jest ten minister;
 3. szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska jest ten minister;
 4. szkół morskich prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej jest ten minister;
 5. szkół żeglugi śródlądowej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej jest ten minister.

 

Na realizację programu w 2019 r. zaplanowano w ustawie budżetowej 15 000 000 zł ze środków zaplanowanych w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego „Aktywna tablica”.Analiza kosztów podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz potencjalna liczba uczniów objętych programem wskazuje, że wysokość środków niezbędnych do uruchomienia programu wyniesie w 2019 r. około 14,8 mln zł. W przypadku wzrostu liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem możliwe jest zwiększenie kwoty na jego realizację ze środków ww. rezerwy celowej budżetu państwa.

 

Minister Edukacji Narodowej przedstawi propozycję podziału środków na poszczególne województwa, dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i przekaże ją Ministrowi Finansów w terminie:

 1. do dnia 9 sierpnia 2019 r. – w części dotyczącej pierwszej transzy;
 2. do dnia 26 września 2019 r. – w części dotyczącej drugiej transzy.

Wielkość środków dla poszczególnych województw i ministrów zostanie obliczona według zasady: liczba uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w poszczególnych rocznikach klas x odpowiednio 225 zł, 390 zł lub 445 zł.

 

Liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub szkół artystycznych, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej zostanie wskazana przez wojewodów na podstawie informacji zebranych z poszczególnych gmin.

 

W przypadku szkół, które nie są prowadzone przez gminy, gmina, na której terenie znajdują się wymienione szkoły, zwraca się do organów prowadzących te szkoły o udzielenie informacji o szacunkowej liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu, uczęszczających do tych szkół.

 

Liczba uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, uczęszczających do:

 1. szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zostanie wskazana przez tego ministra;
 2. szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, zostanie wskazana przez tego ministra;
 3. szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, zostanie wskazana przez tego ministra;
 4. szkół morskich prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, zostanie wskazana przez tego ministra;
 5. szkół żeglugi śródlądowej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, zostanie wskazana przez tego ministra.

 

Wojewoda przekaże gminom dotacje zgodnie z zasadą: liczba uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w poszczególnych rocznikach x odpowiednio 225 zł, 390 zł lub 445 zł.

 

Dyrektor szkoły dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzicom uczniów, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletnim uczniom, po przedłożeniu dowodu ich zakupu.

 

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego albo przez osoby fizyczne, koszty zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku ww. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Podmiot, który dokonał zakupu, wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nie może przekroczyć odpowiednio kwot: 225 zł, 390 zł lub 445 zł dla ucznia.

 

Środki na realizację programu zostaną przekazane w dwóch transzach:

 1. pierwsza transza (w wysokości nie mniejszej niż 80% planowanych środków) – zostanie obliczona na podstawie wstępnych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy, otrzymanych od wojewodów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
 2. druga transza –będzie stanowić uzupełnienie niezbędnych środków potrzebnych gminom, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrowi Środowiska oraz Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do pełnego zrealizowania programu i zostanie obliczona po zebraniu przez wojewodów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ostatecznych danych o liczbie uczniów korzystających z pomocy.

V. TRYB UDZIELANIA POMOCY

 1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych następuje na wniosek rodziców ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.
 2. Wniosek składa się do dyrektora odpowiednio: branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych i przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.
 4. Dyrektor odpowiednio: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sporządza listę uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją temu ministrowi.
 5. Dyrektor szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa sporządza listę uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją temu ministrowi.
 6. Dyrektor szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska sporządza listę uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją temu ministrowi.
 7. Dyrektor szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej sporządza listę uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją temu ministrowi.
 8. Dyrektor szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej sporządza listę uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją temu ministrowi.
 9. W przypadku branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych przez gminę, odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, na rachunek bankowy szkoły.
 10. W przypadku branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zwrotu kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, rodzicom, prawnym opiekunom rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniemu uczniowi dokonuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
 11. Po otrzymaniu listy uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania pomocy ministrowie właściwi do spraw: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przekazują środki na rachunki bankowe szkół, o których mowa odpowiednio w ust. 4–8.

 

VI. WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 1. Dotację dla gmin na realizację programu przekazuje wojewoda, na wniosek odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
  Do wniosku należy dołączyć informację o liczbie uczniów niepełnosprawnych odpowiednio na terenie gminy objętej programem, z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.
 2. Na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Minister Edukacji Narodowej określi wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół prowadzonych
  przez tych ministrów.
 3. Niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

VII. ZADANIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 1. Poinformowanie, za pośrednictwem kuratorów oświaty, gmin oraz rodziców uczniów (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo pełnoletnich uczniów o programie i sposobie jego realizacji.
 2. Zebranie od wojewodów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informacji o liczbie uczniów, którzy spełniają warunki uprawniające do otrzymania pomocy.
 3. Podział środków pomiędzy wojewodów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz poinformowanie właściwych dysponentów części budżetowych i Ministra Finansów o wysokości przyznanych środków.
 4. Systematyczne monitorowanie realizacji programu.
 5. Zebranie danych o realizacji programu od wojewodów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 6. Analiza i ocena realizacji programu w skali kraju opracowanie zbiorczej informacji o realizacji programu.

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

Lp. Zadanie Termin realizacji
1. Poinformowanie przez Ministra Edukacji Narodowej
za pośrednictwem kuratorów oświaty gmin oraz rodziców uczniów, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletnich uczniów o programie i sposobie jego realizacji
w dniu następującym po dniu wejścia w życie uchwały
2. Przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej przez wojewodów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wstępnych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem do dnia 5 sierpnia 2019 r.
3.

Poinformowanie przez Ministra Edukacji Narodowej właściwych dysponentów części budżetowych i Ministra Finansów o wysokości środków przyznanych w pierwszej transzy

do dnia 9 sierpnia 2019 r.
4. Wystąpienie właściwych dysponentów części budżetowych do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków na realizację programu do dnia 19 sierpnia 2019 r.
5. Przekazanie przez wojewodów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem do dnia 24 września 2019 r.
6. Poinformowanie przez Ministra Edukacji Narodowej właściwych dysponentów części budżetowych i Ministra Finansów o wysokości środków przyznanych w drugiej transzy do dnia 26 września 2019 r.
7. Wystąpienie właściwych dysponentów części budżetowych do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków na realizację programu do dnia 30 września 2019 r.
8.

Realizacja zwrotu rodzicom, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletnim uczniom kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych

do dnia 6 grudnia 2019 r.
9. Podsumowanie programu w województwach. Przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej przez wojewodów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej danych o realizacji programu do dnia 31 stycznia 2020 r.
10. Dokonanie przez Ministra Edukacji Narodowej analizy i oceny realizacji programu w skali kraju opracowanie informacji zbiorczej o realizacji programu do dnia 28 lutego 2020 r.

 

IX. DZIAŁANIA LEGISLACYJNE

Niezbędne będzie wydanie, zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

---

1) Załączniki nr 3 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679).

2) Koszty wychowania dzieci w Polsce 2018 Raport Centrum im. Adama Smitha, str. 10.