DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ

2021-05-10

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków.

Burmistrz Miasta Rydułtowy informuje, iż Miasto Rydułtowy zapewnia dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Miasta Rydułtowy bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Burmistrz Miasta Rydułtowy informuje, iż Miasto Rydułtowy zapewnia dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Miasta Rydułtowy bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Rodzic/ opiekun prawny może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm). W roku szkolnym 2021/2022 z dowozu mogą korzystać:

1) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) niepełnosprawne dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) niepełnosprawne dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

Wnioski w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego składać można do 31 maja 2021 r. w kancelarii Urzędu Miasta Rydułtowy lub do skrzynki listowej zamieszczonej przy wejściu frontowym Urzędu Miasta Rydułtowy przy ul. Ofiar Terroru 36. Wniosek można pobrać w załączniku.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy (tel: 032 45 37 471)

http://rydultowy.pl/aktualnosc-2776-dowoz_dzieci_niepelnosprawnych_w_roku.html