Podsumowanie projektu "Równam w górę!"

Logotypy - Fundusze Europejskie PR, Śląskie, Unia Europejska EFS

Od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach realizowały projekt pod nazwą:

 

"Równam w górę! - program zajęć rozwijających dla uczniów szkoły podstawowej"

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚ PIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Celem projektu była realizacja programu rozwojowego Szkoły Podstawowej nr 1, poprzez wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, wsparcie ucznia młodszego przekraczającego próg edukacyjny oraz podnoszenie jakości kształcenia poprzez organizację zajęć rozwijających dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych. Podczas realizacji projektu uczniowie korzystali z zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych.

 

Zrealizowano następujące zajęcia:

 

"Żo ża żu… zabawy ze słowem" - zajęcia z terapii logopedycznej.

Zadaniem zajęć było skorygowanie wadliwych form realizacji głosek oraz wywołanie nowych, prawidłowych dźwięków i utrwalenie ich w mowie kontrolowanej. Dzieci usprawniły narządy artykulacyjne, doskonaliły oddech. Ćwiczyły słuch fonetyczny, pamięć i spostrzegawczość. Rozwijały umiejętności grafomotoryczne, techniki pisania i czytania. Zajęcia uatrakcyjniały pomoce dydaktyczne i wykonywane z ich pomocą ćwiczenia (puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie na wiatraczki, przenoszenie przedmiotów za pomocą słomki), gry logopedyczne (między innymi Logopedyczny Piotruś, gry memo) i logopedyczne programy multimedialne, zakupione w ramach projektu.

 

"1, 2, 3 liczby - naturalnie!" - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

W czasie zajęć uczniowie aktywnie pracowali wyrównując braki w swoich umiejętnościach, pokonywali trudności, ćwiczyli umiejętności matematyczne i aktywnie korzystali z zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. Uczniowie biorący udział w zajęciach uzyskali lepsze wyniki na zakończenie udziału w projekcie w stosunku do testów, jakie rozwiązywali podczas rozpoczęcia zajęć.

 

"Zakręceni matematyką" - zajęcia rozwijające z matematyki.

Zajęcia rozwijające dla uczniów z matematyki miały na celu popularyzację matematyki i pokazanie jej związku z życiem codziennym. Podczas zajęć wykorzystywane były zakupione w ramach projektu tablety wraz z oprogramowaniem Matlandia. Uczniowie podnieśli swoje umiejętności matematyczne, a nawet wzięli udział w konkursach matematycznych.

 

"Polubić przyrodę" - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych.

Praca z uczniami na zajęciach polegała głownie na powtarzaniu wiadomości i ćwiczeniu podstawowych umiejętności przedmiotowych oraz stałym uzupełnianiu braków w wiedzy, kształtowaniu aktywnej postawy wobec przyrody i własnej nauki, a także doskonaleniu umiejętności praktycznego działania i rozwianiu zainteresowań przyrodniczych. Uczniowie doskonalili umiejętności pracy w grupie, korzystali z zakupionych pomocy dydaktycznych oraz z tablicy multimedialnej

 

"Szkiełko i oko badacza" - zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych.

Celem zajęć było rozwijanie naukowych i badawczych zainteresowań uczniów związanych z przyrodą poprzez aktywne formy samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Program zapewnił uczniom zdobycie umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystywanie w codziennych sytuacjach. Prowadzone były doświadczenia, obserwacje mikroskopowe z wykorzystaniem zakupionych w tym celu pomocy dydaktycznych. Uczniowie ponadto wzięli udział w wycieczkach do planetarium.

 

"English is easy" - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.

Uczniowie podczas zajęć ćwiczyli wszystkie obszary sprawności językowych. Doskonalili umiejętność, mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem. Zajęcia były dostosowane do potrzeb uczniów. Uczniowie chętnie mierzyli się z zadaniami komunikacyjnymi, utrwalali materiał gramatyczny. Podczas zajęć korzystali z oprogramowania na zakupionych w ramach projektu laptopach - wykonywali na nich zadania multimedialne.

 

"Let’s talk!" - zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Zajęcia dla uczniów miały na celu rozbudzenie ciekawości wobec innych kultur, wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą krajów anglojęzycznych, rozwijanie twórczego myślenia, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia, doskonalenie sprawności konwersacyjnych. Uczestnicy wzbogacili swoje słownictwo, doskonalili umiejętność czytania i pisania,

 

"Jesteśmy twórczy, jesteśmy kreatywni" - zajęcia arteterapeutyczne

Podczas zajęć uczniowie poznali różne techniki plastyczne oraz podstawowe reguły towarzyszące warsztatowi młodego artysty. W trakcie spotkań rozwijali swoją kreatywność, wyobraźnię i logiczne myślenie oraz doskonalili umiejętności manualne i percepcyjne. Dzięki temu, że tematyka zajęć była urozmaicona, uczniowie mogli wykazać się kreatywnością, a stosowane metody aktywizowały całą grupę. Podczas zajęć wykorzystywano różne środki: wodę, masę solną, farby, pastele. Uczniowie kształcili umiejętność właściwej organizacji swojego warsztatu pracy, dobrego planowania i wykorzystywania materiałów plastycznych. Podczas zajęć z arteterapii zaobserwowano u dzieci wzrost chęci do uzewnętrzniania swoich emocji i myśli. Zaobserwowano także chęć do odreagowywania negatywnych emocji podczas relaksacji. Uczniowie wzięli również udział w wyjazdach do teatru.

 

W testach końcowych uczniów na zakończenie zajęć odnotowano lepsze wyniki, niż w testach rozpoczynających zajęcia. Ponadto uczniowie pozytywnie odnosili się do przeprowadzanych zajęć i chętnie w nich uczestniczyli.

zdjęcia z zajęć
zdjęcia z zajęć
zdjęcia z zajęć