Projekt "Równam w górę!"

Logotypy - Fundusze Europejskie PR, Śląskie, Unia Europejska EFS

Od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach realizują projekt pod nazwą:

 

"Równam w górę! - program zajęć rozwijających dla uczniów szkoły podstawowej"

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚ PIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

 

Celem projektu jest realizacja programu rozwojowego Szkoły Podstawowej nr 1, poprzez wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, wsparcie ucznia młodszego przekraczającego próg edukacyjny oraz podnoszenie jakości kształcenia poprzez organizację zajęć rozwijających dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych. Łącznie objętych wsparciem zostanie 228 uczniów, w tym 15 uczniów z niepełnosprawnościami. Zaplanowane zadania projektowe wynikają wprost z diagnozy i są odpowiedzią na problemy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, ze szczególnym uwzględnienie działań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Szkoła podstawowa nr 1 zostanie wyposażona w laptopy z oprogramowaniem, tablety, kamerę oraz tablicę interaktywną. W procesie dydaktycznym, zarówno na zajęciach wyrównawczo-dydaktycznych jak i na rozwijających z matematyki i przyrodniczych będą wykorzystywane e-podręczniki. W trakcie realizacji projektu zostaną organizowane wycieczki do Planetarium oraz do teatru.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zajecia:

"Żo ża żu… zabawy ze słowem" - zajęcia z terapii logopedycznej,

"1, 2, 3 liczby - naturalnie!" - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

"Zakręceni matematyką" - zajęcia rozwijające z matematyki,

"Polubić przyrodę" - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych,

"Szkiełko i oko badacza" - zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych,

"English is easy" - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,

"Let’s talk!" - zajęcia rozwijające z języka angielskiego,

"Jesteśmy twórczy, jesteśmy kreatywni" - zajęcia arteterapeutyczne.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 277 219,13 zł

W tym:

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 235 636,26

Dofinansowanie z budżetu państwa: 13 860,96

Wkład własny gminy: 27 721,91