"Twórczy i myślący, czyli kreatywni" - Szkoła Podstawowa nr 2

Logotypy - Fundusze Europejskie PR, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska EFS

"Twórczy i myślący, czyli kreatywni"

Od 2 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Rydułtowach realizowany jest projekt "Twórczy i myślący, czyli kreatywni". Projekt ten realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej, jaką proponuje Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach poprzez doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystywania kompetencji kluczowych u uczniów. Ponadto projekt wspiera wybór przyszłej drogi kariery, poprawę wyników nauczania oraz dostępu do kreatywnych i innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych. Program adresowany jest do 140 uczniów, którzy zagrożeni są niepowodzeniami oraz przedwczesnym porzuceniem nauki, a także do tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje kluczowe. Projekt realizuje zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych. Różnorodność zajęć będzie głównym motorem rozwijania kreatywności i innowacyjności wśród młodego pokolenia.

W ramach projektu zaplanowano realizację siedmiu zadań takich jak:

"Młodzi kreatywni i przedsiębiorczy". Zajęcia mają na celu kształtować u uczniów postawy przedsiębiorczości, aktywności edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie poprzez zajęcia będą mieli możliwość przygotowania się do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich stron, zainteresowań, uzdolnień, a przez to dostosowania się do zmieniającej się struktury rynku pracy. W czasie realizacji programu zajęć będzie przekazywana uczniom nie tylko określona wiedza merytoryczna, ale również stworzone zostaną warunki do samodzielnego myślenia, kojarzenia, tworzenia analogii, odwoływania się do własnych doświadczeń i wiedzy. Realizując program uczniowie będą podejmować działania, które pozwolą im na zdobycie doświadczeń w zakresie efektywnego współdziałania w zespole, radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, podejmowania i realizacji własnych inicjatyw sprawdzenia siebie. Dzięki zajęciom uczeń zyska lepszą motywację do planowania i organizowania własnej nauki, rozwijania swojej osobowości, wzmacniania swojej przyszłej drogi życiowej i zawodowej.

"Licz z głową". Zajęcia z matematyki umożliwią stymulowanie rozwoju intelektualnego. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania uzdolnienia i zainteresowania przedmiotami ścisłymi, których podstawą jest matematyka. W każdej klasie są uczniowie interesujący się matematyką, pragnący poszerzać swoje umiejętności, ale również ci, którym ten przedmiot sprawia ogromne trudności. Udział w zajęciach ma stworzyć uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. Program ma na celu rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji, doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności, opanowanie sprawnego wykonywania obliczeń na liczbach wymiernych, opanowanie umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii w sytuacjach praktycznych oraz rozwój wyobraźni przestrzennej. Dodatkowo na zajęciach uczeń będzie miał możliwość uczenia się logicznego myślenia, rozwijania umiejętności poszukiwania różnych nietypowy rozwiązań oraz uważnego analizowania treści zadań.

"Gra czy nie - gra? - zajęcia z języków obcych". Zajęcia dla uczniów polegające na nauce języka angielskiego, jak również niemieckiego poprzez użycie gier planszowych. Ramifikacja zyskuje coraz większą popularność, a mechanizm użycia gier mobilizuje do działania, zwiększa zaangażowanie lub zwyczajnie uprzyjemnia nudne, powtarzalne i monotonne czynności. Uczniowie dzięki grom dobrowolnie podejmują się wykonywania zadań, do których zwyczajnie nie umieją się zmusić. Idea polegać będzie na 3xF - friends, feedback and fun - przyjaciele, informacja zwrotna i zabawa. Dodatkowo oderwanie się od ekranu komputera i zainteresowanie grą manualną budzi nie tylko umysł do działania, ale również wpływa na poprawne kontakty rówieśnicze. Głównym celem zajęć będzie poszerzanie wiedzy językowej oraz zmotywowanie do nauki poprzez zabawę.

"Geografia na czasie - poznaj, doświadcz, zrozum". Celem zajęć jest pobudzenie do twórczego myślenia i zaspokojenie naturalnej ciekawości uczniów, dla których wiadomości i umiejętności poznane na lekcjach stanowią podstawę do dalszej pracy. Tematyka koncentruje się na problematyce środowiska geograficznego, zagadnieniach demograficznych i gospodarczych zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym. Celem zajęć jest uczenie dostrzegania, obserwowania, rozumienia zachodzących procesów przyrodniczych oraz skutków działalności człowieka. Poprzez stosowane aktywnych metod pracy, zajęć terenowych, gier dydaktycznych uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, staną się twórczy i rozwiną swoje zdolności. W trakcie zajęć uczniowie będą prowadzić zajęcia terenowe, podczas których będą badać zmiany zachodzące w atmosferze, hydrosferze, litosferze i biosferze. Dodatkowo będą się uczyć odpowiedzialności za środowisko. Uczniowie podczas zajęć będą się uczyć wykorzystać kompas oraz obiekty istniejące w terenie do określania położenia geograficznego. Na zajęciach poznają również zasadę działania zegara słonecznego oraz podstawowe zagadnienia meteorologiczne. Uczniowie będą prowadzić badania, czytać mapę, eksperymentować, obserwować wiele nowych zjawisk, dzielić się swoimi wątpliwościami, stawiać pytania, na które poszukujemy odpowiedzi.

"W laboratorium fizyki i chemii". Celem będzie kształtowanie w dzieciach odpowiedzialności w stawianiu naukowych pytań i zachęcania do poszukiwania odpowiedzi. Warsztaty będą łączyć dwie gałęzie naukowe: chemię i fizykę. Podczas zajęć uczniowie poznają nie tylko wzory i definicje, ale również zdobędą zdolności krytycznego myślenia, opartego na doświadczeniach laboratoryjnych i eksperymentach. Uczniowie poprzez eksperymenty mają bawić się i cieszyć odkrywaniem chemii i fizyki w praktyce. Zajęcia mają pozwolić naszym uczniom na zrozumienie zjawisk zachodzących w otaczającym je świecie. Zajęcia nie będą typowym w szkołach przedmiotem bazującym na podręczniku czy rozwiązywaniu zadań ze zbiorów zadań. Najważniejsze będą doświadczenia jako podstawowe metody zrozumienia otaczającego świata. Podczas zajęć pobudzana będzie kreatywność, innowacyjność myślenia oraz działania. Uczniowie będą się uczyć również abstrakcyjnego myślenia i budować wspólny, solidny fundament dla dalszej edukacji, uzupełniając standardową wiedzę o element poznania poprzez doświadczenie.

"Ucz się siebie - zajęcia z doradztwa zawodowego". Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego mają na celu rozwijać podstawowe umiejętności społeczne. Warsztaty przeznaczone będą głównie dla uczniów klas starszych. Uczniowie będą przede wszystkich poznawać swoje zasoby, zainteresowania, zdolności, kompetencje, predyspozycje zawodowe, będą rozpoznawać swoje potrzeby i aspiracje, zdobywać wiedzę na temat zdobywania wybranych zawodów, umiejętności porównywania własnych zasobów i preferencji z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Uczniowie nauczą się również planowania i wyznaczania celu na bazie własnych zasobów, kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy oraz wzrost umiejętności społecznych. Skuteczne poradnictwo zawodowe pomaga ukierunkować aktywność młodego człowieka, szczególnie w zakresie rozwoju osobistego. Znajomość swoich mocnych stron, umiejętności, kompetencji, zainteresowań wzmacnia poczucie wartości, a w połączeniu swoich potrzeb i barier w osiągnięciu celu pozwoli trafniej określić młodym ludziom dalszą ścieżkę rozwoju. Program w dużej mierze skoncentrowany będzie na rozwijaniu podstawowych umiejętności społecznych oraz kompetencji miękkich takich jak asertywność, umiejętność współpracy, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem i kreatywność.

"Efektywna nauka". Zajęcia skierowane są do uczniów promujących uczenie się przez całe życie oraz różne formy i metody nauki. Program zajęć obejmuje diagnozę indywidualnego stylu uczenia się oraz dominujących inteligencji, zagadnienia związane z higieną pracy umysłowej, oraz naukę różnorodnych i przydatnych ćwiczeń i technik aktywizacyjnych. W trakcie zajęć uczniowie poznają różne formy uczenia się. Będą podejmować działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia się. Zapoznają się ze znanymi technikami uczenia się. W trakcie zajęć warsztatowych dzieci będą pobudzane do kreatywnego myślenia, angażując stymulację dwóch półkul mózgowych w zabawach dostosowanych do wieku. Zajęcia mają na celu usprawnić wszechstronny rozwój ucznia, w tym umiejętności czytania, koncentracji na zadaniu, czy tworzeniu czytelnych notatek.

 

Wartość projektu: 117 713, 75 zł

W tym

Środki z Unii Europejskiej: 100 056,68zł

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 11 771,38 zł

Środki z Budżetu Państwa: 5 885,69 zł